Обслужване на пожароизвестителни системи

АБОНАМЕНТ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Пожароизвестителните системи са от решаващо значение за ранното откриване на пожари с цел своевременното му потушаване, за контролиране на други системи за противопожарна защита, изпращане на сигнали за пожарна тревога и за задействане на алармена сигнализация за евакуация на намиращите се в обекта хора.
За да гарантираме тяхната ефективност, поддръжката и инспекцията им са задължителни и необходими.
ЗА ВРЪЗКА С НАС:
Телефон – 0896625653
Email – mail@profire.bg
Заповядайте и в нашия офис: ТУК

Пожарна безопасност

Пожароизвестителните системи са комплекс от устройства, които са предназначени да предупредят за наличието на пожар в засегнатата област. Тези системи включват детектори на дим, топлина и/или пламъци, които сигнализират за наличието на опасност от пожар. Когато пожароизвестителните системи се активират, те често задействат и други подсистеми за пожарна защита, като например системи за гасене на пожар, осветление за изходи при пожар, и т.н.
Противопожарните системи и съоръжения са едни от най-важните елементи на всяка сграда и структура и имат жизнено важна защита от пожари.
Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите са регулирани от Наредба № 8121з-647 на 01.10.2014г., издадена от МВР.
Законодателството изисква тези системи да бъдат инсталирани и поддържани според стандарта CEN/TS 54-14 по специално изготвен график.

Проверка, техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителна система

Ако в обекта ви има изградена пожароизвестителна система, съгласно изискванията на Наредба 8121з-647, на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации е задължително да се извършват периодични профилактики на всички противопожарни системи.
Поддръжката може да се извършва само от лицензирани фирми одобрени от ГД ПБЗН към МВР, като предоставят доказателство за това.

Ние сме сертифицирани и притежаваме национален лиценз за извършваната дейност съгласно изискванията на Наредба № 8121з – 615 от 2014г. и с удоволствие ще извършим инспекцията и поддръжката на Вашата пожароизвестителна система.

Дейностите по проверките на пожароизвестителна система са съобразени с изискванията от стандарта СД CEN/TS 54-14 и може да се извършва от инструктирано лице. Проверките се извършват по предварително изготвен график за различни дейности и мероприятия.

Месечно обслужване

 1. Проверка на работоспособността на всички пожароизвестителни датчици – те трябва да бъдат свързани към централната система за управление на пожароизвестителната система и да сигнализират за пожар в случай на забележим дим или огън.
 2. Проверка на работоспособността на пожароизвестителните панели – те трябва да бъдат свързани към всички пожароизвестителни датчици и да могат да получават сигнали при необходимост.
 3. Проверка на батериите на пожароизвестителната система – ако батериите не са в добро състояние, системата може да не функционира при прекъсване на електричеството.
 4. Проверка на сигналните устройства – те трябва да бъдат свързани към пожароизвестителната система и да могат да сигнализират на хората в сградата за известяване при пожар.
 5. Проверка на автоматичното изключване на електроуредите – това е важна функция, която може да спре разпространението на огъня.

Тези са само някои от процедурите, които се извършват по време на месечното обслужване на пожароизвестителните системи. Важно е да се поддържат всички елементи на системата в работно състояние, за да се гарантира оптимална защита на сградата и на хората в нея.

Тримесечно обслужване

 1. Проверка на всички пожароизвестителни датчици и сензори – те трябва да бъдат почистени и проверени за работоспособност.
 2. Проверка на пожароизвестителните панели и контролерите – те трябва да бъдат свързани към централната система за управление на пожароизвестителната система и да работят правилно.
 3. Обслужване на пожароизвестителни системиПроверка на резервните източници на енергия и връзките към тях – ако батериите или генераторите не са в добро състояние, системата може да не функционира при прекъсване на електричеството.
 4. Проверка на зоните на пожароизвестителната система – те трябва да бъдат проверени за правилното си функциониране.
 5. Да се провери ви­зу­ал­но ус­трой­с­тво­то за ин­ди­ка­ция и уп­рав­ле­ние за призна­ци на про­ник­на­ла вла­га и дру­ги вло­ша­ва­щи фак­то­ри;
 6. Да се из­пъл­ня­ва всич­ки дру­ги про­вер­ки и из­пит­ва­ния, пред­пи­са­ни от ин­сталато­ра, дос­тав­чи­ка или про­из­во­ди­те­ля;
 7. Да се провери да­ли е има­ло стро­и­тел­ни про­ме­ни или про­ме­ни в из­пол­зва­не­то на сгра­да­та, ко­и­то би­ха мог­ли да пов­ли­я­ят на изис­ква­ни­я­та за разпо­ла­га­не на ав­то­ма­тич­ни­те и ръч­ни­те по­жа­ро­из­вес­ти­те­ли и зву­ко­ви­те сигнали­за­то­ри.
 8. Все­ки де­фект тряб­ва да бъ­де за­пис­ван във фор­му­ля­ра и въз­мож­но най-бър­зо да бъ­дат пред­при­е­ма­ни дей­с­твия за от­с­тра­ня­ва­не.

Годишно обслужване

 1. Извършване на проверка на цялата система, включително пожароизвестителите, детекторите на дим и топлина, звуковите и светлинните сигнализатори, контролните панели и батериите.
 2. Проверка на всяка една част от системата, за да се уверят, че всичко работи правилно и в съответствие с препоръките на производителя.
 3. Проверка на кабелните връзки и устройствата, за да се уверят, че са безопасни и неповредени.
 4. Проверка на системата, за да се уверят, че няма промени във функционалността й, вследствие на строителни или други промени в сградата.
 5. Проверка на ръчните и автоматичните пожароизвестители, за да се уверят, че са видими и достъпни.
 6. Измерване и проверка на батериите, за да се уверят, че работят правилно и че ще продължат да захранват системата при нужда.

Всеки дефект или нередност трябва да бъде документиран и отстранен възможно най-бързо.

Обслужването на пожароизестителните системи е много важно за запазване на пожарна безопасност в сградата, затова е препоръчително да се извършва от квалифицирани професионалисти.

Качество при поддръжката на пожароизвестителната система

Всички дейности и компоненти на пожароизвестителната система, които подлежат на изпитване, се проверяват чрез контролен лист. Поддръжката на системата също се отбелязва в дневника на системата. Клиентът получава протокол за инспекцията с всички подробности за извършените проверки и услуги, който гарантира, че системата отговаря на изискванията на стандарта СД CEN/TS 54-14.

Нашата компания използва най-новите методи и технологии за изпълнение на проверките и поддръжката на пожароизвестителната система.

Освен редовните проверки и поддръжка, ние също така предлагаме бързо реагиране в случай на авария или повреда на системата. Нашите техници са на разположение за незабавна помощ и ремонт на системата, за да се гарантира нейната надеждност и функционалност.

При нас можете да се доверите на индивидуален подход и персонализирано обслужване. Ние работим в тясно сътрудничество с всеки клиент, за да изготвим оптимален план за проверка и поддръжка на пожароизвестителната система, който отговаря на неговите специфични нужди и изисквания.

Нашата цел е да осигурим максимална безопасност и защита на всички наши клиенти и техните сгради. Затова не правим компромиси в качеството на нашите услуги и използваме само най-висококачествени материали и оборудване за проверките и поддръжката на пожароизвестителната система.