Пожарогасителни системи - проектиране, изграждане и периодично обслужване
Системите за пожарогасене са често използвани системи, използващи различни вещества за потушаване или гасене на пожари в сгради. Веществата могат да бъдат от вода, пяна, газ или химикали.
Системите за пожарогасене се използват за гасене или потушаване на пожари във всякакви сгради. Веществата за гасене на пожари са различни, но всички те се борят с един или с всичките 3 компонента, необходими за запалване на огън: Кислород, гориво и топлина.

Пожарогасителните системи могат да бъдат:

Спринклерни системи: система от тръби, пълни с вода под налягане осигуряващи капчици вода със силен воден поток и номинален дебит Q<10 000 л / мин. и водно налягане H <12 bar

Пожарогасителна инсталация с водна мъгла: система от тръби и дюзи за водна мъгла, осигуряващи капчици вода с воден поток Q <200 l / min и водно налягане H <150 bar

Системи с маркучи: Противопожарни кранове с маркучи (нар. още шлангове) с постоянен воден поток.

Пожарни хидранти: Повечето се проектират в градски райони с общинско водоснабдяване, за да се даде възможност на пожарникарите да имат връзка с водопровода, за да подпомогнат гасенето на пожар.

Системи за пожарогасене с пяна: системи с вода към който е добавено разпенено вещество за гасене на огън.

Газови пожарогасителни системи: Системи, използващи инертни газове като халон, въглероден диоксид и др.

Пожарогасителни системи с химикали: Сухи системи, използващи натриев -, калиев бикарбонат, амониев фосфат и др. И мокри системи, използващи различни патентовани химични състави.

Предлаганите и изгражданите от нас пожарогасителни системи са в резултат на сериозни предварителни проучвания и решения, съобразени с нормативните изисквания и условията в обекта.

Процесът по монтаж на Пожарогасителни инсталации е следният:
- Проучване/ проектиране
- Бюджетиране и избор на подходящи елементи
- Монтаж
- Настройка и тест
- Въвеждане в експлоатация
- Създаване на нормативно-изискващата се документация
- Обучение на персонала за работа
- Периодично обслужване, превантивна и корективна поддръжка
- Ремонти
- Доставка на резервни части

Ние сме лицензирани от ГД ПБЗН към МВР за осъществяване на дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на Пожарогасителни инсталации.опит в проектирането, доставката, монтажа и поддръжката (профилактиката) на Пожарогасителни системи в съответствие с предписанията на производителите, националните нормативни уредби и тези на Европейски съюз. Ние сме надежден партньор, който може да ви осигури надеждно изграждане или разширение на вашата Пожарогасителна система.